Тест Алгоритми опрацювання табличних величин Інформатика 9 клас

Завдання #1
Запитання:
Дано масив:

Визначте результат виконання фрагмента програми:
P := 1;
For i := 1 to 5 do If A[i]<=5 Then P := P*A[i];

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) 15
2) 3
3) 18
4) 25

Завдання #2
Запитання:
Дано масив:

Визначте результат виконання фрагмента програми:
S := 0;
For i := 1 to 5 do If i mod 2 =0 Then S := S+ A[i];

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) 15
2) 14
3) 16
4) 17

Завдання #3
Запитання:
Дано масив:

Визначте результат виконання фрагмента програми:
S := 0;
For i := 1 to 5 do If A[i] <6 Then S := S + A[i];

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) 14
2) 8
3) 29
4) 17

Завдання #4
Запитання:
Які задачі належать до задач на пошук у масиві елемента із заданою властивістю?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Знаходження суми додатних елементів масиву
2) Визначення кількості додатних елементів масиву
3) Визначення найбільшого елемента масиву
4) Подвоєння значень елементів масиву

Завдання #5
Запитання:
Які задачі належать до задач на змінювання значень елементів масиву?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Знаходження суми додатних елементів масиву
2) Заміна від’ємних елементів масиву нулем
3) Визначення найбільшого елемента масиву
4) Подвоєння значень елементів масиву

Завдання #6
Запитання:
Встановіть відповідність між операторами та їх призначенням.

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Подвоєння значень елементів масиву
2) Оголошення масиву 10 дійсних чисел
3) Заповнення масиву випадковими числами в діапазоні [5; 14]
4) Знаходження суми елементів масиву

__ For i := 1 to 10 do S := S + A[i]
__ For i := 1 to 10 do А[i] := Random(10)+5
__ var A: array[1..10] of Real
__ For i := 1 to 10 do А[i] := А[i]*2

Завдання #7
Запитання:
Встановіть відповідність між операторами та їх призначенням.

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Знаходження суми від’ємних елементів масиву
2) Заміна нулями від’ємних елементів масиву
3) Визначення кількості від’ємних елементів масиву
4) Виведення від’ємних елементів масиву у поле списку ListBox1

__ For i := 1 to 10 do If A[i]<0 Then S := S + A[i]
__ К := 0; For i := 1 to 10 do If A[i]<0 Then К := К + 1
__ For i := 1 to 10 do If A[i]<0 Then ListBox1.Items.Add (IntToStr(A[i]))
__ For i := 1 to 10 do If A[i]<0 Then А[i]:= 0

Завдання #8
Запитання:
Дано програму:
var a: array [1..8] оf Integer; M, k: Integer;
begin {…} M := a[1];
For k := 2 to 8 do If M < a[k] Then M := a[k]; {…}
Скільки разів буде виконаний оператор M := a[k] для масиву (3, 8, 7, 9, 4, 10, 2, 12)?

Запишіть число:
___________________________

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
4) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 3;
5) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 4;
6) (2 б.) Правильні відповіді:
4;
3;
2;
1;
7) (2 б.) Правильні відповіді:
1;
3;
4;
2;
8) (2 б.): Правильна відповідь: 4.;
Завантажити файл з тестом

Завдання #1
Запитання:
Для кожної пари сусідніх елементів масиву А[1..6] виконується операція
S := S + Byte (A[i] > A[i+1]) (Byte (True) = 1; Byte (False) = 0)
Початкове значення S дорівнює 0. Чому дорівнює кінцеве значення S, якщо вхідний масив було впорядковано за зростанням?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) 5
2) Не можна визначити
3) 6
4) 0

Завдання #2
Запитання:
Для кожної пари сусідніх елементів масиву А[1..6] виконується операція
S := S + Byte (A[i] >= A[i+1]) (Byte (True) = 1; Byte (False) = 0)
Початкове значення S дорівнює 0. Чому дорівнює кінцеве значення S, якщо вхідний масив було впорядковано за спаданням?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) 5
2) Не можна визначити
3) 6
4) 0

Завдання #3
Запитання:
Для кожної пари сусідніх елементів масиву А[1..6] виконується операція
S := S + Byte (A[i] >= A[i+1]) (Byte (True) = 1; Byte (False) = 0)
Початкове значення S дорівнює 0. Чому дорівнює кінцеве значення S, якщо вхідний масив не було впорядковано?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) 5
2) Не можна визначити
3) 6
4) 0

Завдання #4
Запитання:
Які існують порядки сортування масиву?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) За зростанням
2) За прискоренням
3) За неспаданням
4) За спаданням

Завдання #5
Запитання:
Які значення властивостей задані для елемента StringGrid, зображеного на рисунку?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) StringGrid1.RowCount = 4
2) StringGrid1.FixedRows = 1
3) StringGrid1.FixedCols = 0
4) StringGrid1.ColCount = 6

Завдання #6
Запитання:
Установіть правильний порядок операторів, що реалізують упорядкування масиву методом вибору максимального елемента.

Вкажіть послідовність всіх 5 варіантів відповіді:
__ For K := 10 downto 2 do
__ For i := 2 to K do
__ C := X[M]; X[M] := X[K]; X[K] := C; end;
__ If [Xi] > Max Then begin Max := X[i]; M := i; end;
__ begin M := 1; Max := X[1];

Завдання #7
Запитання:
Установіть правильний порядок операторів, що реалізують упорядкування масиву методом бульбашки.

Вкажіть послідовність всіх 5 варіантів відповіді:
__ Repeat Prap := False;
__ For i := 1 to 9 do
__ Until Prap = False
__ C := X[i]; X[i] := X[i+1]; X[i+1] := C; Prap := True end
__ If X[i] > X[i+1] Then begin

Завдання #8
Запитання:
Чому дорівнює A після виконання фрагмента програми:
var mas: array[1..10] of Real; A: Real;
begin
mas[1]:=14;
mas[5]:=3;
mas[9]:=8;
A:=(mas[9] – mas[1])*mas[5];
{…}

Запишіть число:
___________________________

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
4) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 3; 4;
5) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 3; 4;
6) (2 б.) Правильні відповіді:
1;
3;
5;
4;
2;
7) (2 б.) Правильні відповіді:
1;
2;
5;
4;
3;
8) (2 б.): Правильна відповідь: 18.;
Завантажити файл з тестом