Підсумковий тест Табличні величини та алгоритми їх опрацювання Інформатика 9 клас

Завантажити файл з тестом для комп’ютерного тестування

Завантажити файл з тестом для друку

Завдання #1

Запитання:

Що таке масив?

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

2) Сукупність рядків і стовпців

3) Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

4) Великий обсяг інформації

 

Завдання #2

Запитання:

Що таке індекс?

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Номер максимального елемента масиву

2) Ознака числового масиву

3) Розмірність масиву

4) Порядковий номер елемента у масиві

 

Завдання #3

Запитання:

Елементи масиву А[1..6] мають значення:

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора

А[1] := А[3] + А[5];

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) 23   5          7          8          16       13

2)

2          5          7          8          16       13

3)

2          5          2          8          2          13

4) 3     5          7          8          16       13

 

Завдання #4

Запитання:

Як описати масив А з 25 цілих чисел?

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) var A: array[1..25] of Integer

2) type mas = array[1..25] of Integer;

var A: mas

3) var A: array[1..25] of Real

4) var A: Integer

 

Завдання #5

Запитання:

Які величини можна описати як масив?

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру

2) Список учнів

3) Корені квадратного рівняння

4) Тематична оцінка

 

Завдання #6

Запитання:

Встановіть відповідність між величинами та їх типами.

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) Real

2) Integer

3) String

4) array[1..30] of String

 

__ Кількість учнів у класі

__ Середньодобова температура повітря

__ Назва дня тижня

__ Список учнів

 

Завдання #7

Запитання:

Встановіть відповідність між логічними виразами та умовами.

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) A[i] mod 2 = 1

2) i mod 2 = 0

3) (A[i] > 0) and (i mod 2 = 0)

4) (A[i] mod 5 = 0) or (A[i] mod 3 = 0)

 

__ Елементи масиву, що кратні 5 або 3

__ Індекс елемента масиву парний

__ Елемент масиву непарний

__ Додатні елементи масиву, які мають парні індекси

 

Завдання #8

Запитання:

Чому дорівнює значення змінної К після виконання фрагмента програми?

var a: array [1..8] of Integer; і, k: Integer;

begin for і := 1 to 8 do a[і] := і*3;

k := a[1]+a[8]; …

 

Запишіть число:

___________________________

 

Завдання #9

Запитання:

Для чого призначений компонент Memo?

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Для редагування багаторядкового тексту

2) Для відображення малюнків

3) Для відображення заголовків, підписів інших елементів керування

4) Для введення даних

 

Завдання #10

Запитання:

Яка властивість компонента Memo містить у вигляді масиву список наявних елементів?

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Lines.Count

2) Font

3) ScrollBars

4) Lines

 

Завдання #11

Запитання:

Як визначити кількість елементів у масиві Memo1.Lines?

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Memo1.Lines

2) Memo1.Clear

3) Memo1.Lines.Count

4) Memo1.Add

 

Завдання #12

Запитання:

Визначте, який фрагмент коду реалізовано, якщо елементи масиву

A: array[1..10] of Integer набули таких значень:

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) For і := 1 to 10 do A[і] := 2 * i + 1

2) For і := 1 to 10 do A[і] := 2 * i – 1

3) A[1] := 3; For і := 2 to 10 do A[і] := A[i] + 2

4) A[1] := 2; For і := 2 to 10 do A[і] := A[i] + 2

 

Завдання #13

Запитання:

Як описати масив А з 10 слів?

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) type mas = array[1..10] of String;

var A: mas

2) var A: array[1..10] of Real

3) var A: String

4) var A: array[1..10] of String

 

Завдання #14

Запитання:

N := Memo1.Lines.Count;

Чому дорівнює значення змінної N?

 

Запишіть число:

___________________________

 

Завдання #15

Запитання:

Який з операторів реалізує введення елементів масиву A: array[1..10] of Integer за допомогою наведеного діалогового вікна?

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) For i := 1 to 5 do ListBox1.Items.Add(IntToStr(A[i]));

2) For i := 1 to 10 do

А[i] := StrToInt(InputBox(‘Уведіть черговий елемент’, ‘А[‘+ IntToStr(i) + ‘]?’, ‘0’));

3) For i := 1 to 10 do

А[i] := InputBox(‘Уведіть черговий елемент’, ‘А[‘+ IntToStr(i) + ‘]?’, ‘0’);

4) For i := 1 to 10 do

А[i] := InputBox(‘Уведіть черговий елемент’, ‘А[і]?’, ‘0’);

 

Завдання #16

Запитання:

Дано масив:

Визначте результат виконання фрагмента програми:

S := 0;

For i := 1 To 5 do S := S+ A[i];

 

Запишіть число:

___________________________

 

Завдання #17

Запитання:

Встановіть відповідність між методами компонента Memo та їх призначенням.

 

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) Вставка рядка Text перед рядком з індекcом N

2) Очищення всього вмісту поля Memo

3) Вилучення рядка з індексом i

4) Додавання нового рядка в кінець списку Memo

 

__ Мemo1.Сlear

__ Memo1.Lines.Delete(i)

__ Memo1.Lines.Add()

__ Memo1.Lines.Insert(N, Text)

 

Завдання #18

Запитання:

Встановіть відповідність між операторами та їх призначенням.

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) Відображення значень елементів масиву в полі Memo1

2) Пошук рядка ‘АБ’ в масиві Memo1.Lines

3) Занесення до числового масиву змісту рядків Memo1

4) Визначення кількості елементів в масиві Memo1.Lines

 

__ N := Memo1.Lines.Count;

__ For i:=1 to N do Posl[i] := StrToInt(Memo1.Lines[i – 1])

__ For i := 0 to Memo1.Lines.Count – 1 do

If Memo1.Lines[i] = ‘АБ’ Then Label1.Caption := IntToStr(i)

__ For i := 1 to 5 do Memo1.Lines.Add(words [i])

 

Завдання #19

Запитання:

Дано масив:

Визначте результат виконання фрагмента програми:

P := 1;

For i := 1 to 5 do If A[i]<=5 Then P := P*A[i];

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) 15

2) 3

3) 18

4) 25

 

Завдання #20

Запитання:

Дано масив:

Визначте результат виконання фрагмента програми:

S := 0;

For i := 1 to 5 do If i mod 2 =0 Then S := S+ A[i];

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) 15

2) 14

3) 16

4) 17

 

Завдання #21

Запитання:

Дано масив:

Визначте результат виконання фрагмента програми:

S := 0;

For i := 1 to 5 do If A[i] <6 Then S := S + A[i];

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) 14

2) 8

3) 29

4) 17

 

Завдання #22

Запитання:

Які задачі належать до задач на пошук у масиві елемента із заданою властивістю?

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) Знаходження суми додатних елементів масиву

2) Визначення кількості додатних елементів масиву

3) Визначення найбільшого елемента масиву

4) Подвоєння значень елементів масиву

 

Завдання #23

Запитання:

Які задачі належать до задач на змінювання значень елементів масиву?

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) Знаходження суми додатних елементів масиву

2) Заміна від’ємних елементів масиву нулем

3) Визначення найбільшого елемента масиву

4) Подвоєння значень елементів масиву

 

Завдання #24

Запитання:

Встановіть відповідність між операторами та їх призначенням.

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) Подвоєння значень елементів масиву

2) Оголошення масиву 10 дійсних чисел

3) Заповнення масиву випадковими числами в діапазоні [5; 14]

4) Знаходження суми елементів масиву

 

__ For i := 1 to 10 do S := S + A[i]

__ For i := 1 to 10 do А[i] := Random(10)+5

__ var A: array[1..10] of Real

__ For i := 1 to 10 do А[i] := А[i]*2

 

Завдання #25

Запитання:

Встановіть відповідність між операторами та їх призначенням.

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) Знаходження суми від’ємних елементів масиву

2) Заміна нулями від’ємних елементів масиву

3) Визначення кількості від’ємних елементів масиву

4) Виведення від’ємних елементів масиву у поле списку ListBox1

 

__ For i := 1 to 10 do If A[i]<0 Then S := S + A[i]

__ К := 0; For i := 1 to 10 do If A[i]<0 Then К := К + 1

__ For i := 1 to 10 do If A[i]<0 Then ListBox1.Items.Add (IntToStr(A[i]))

__ For i := 1 to 10 do If A[i]<0 Then А[i]:= 0

 

Завдання #26

Запитання:

Дано програму:

var a: array [1..8] оf Integer; M, k: Integer;

begin {…} M := a[1];

For k := 2 to 8 do If M < a[k] Then M := a[k]; {…}

Скільки разів буде виконаний оператор M := a[k] для масиву (3, 8, 7, 9, 4, 10, 2, 12)?

 

Запишіть число:

___________________________

 

Завдання #27

Запитання:

Для кожної пари сусідніх елементів масиву А[1..6] виконується операція

S := S + Byte (A[i] > A[i+1]) (Byte (True) = 1; Byte (False) = 0)

Початкове значення S дорівнює 0. Чому дорівнює кінцеве значення S, якщо вхідний масив було впорядковано за зростанням?

 

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) 5

2) Не можна визначити

3) 6

4) 0

 

Завдання #28

Запитання:

Для кожної пари сусідніх елементів масиву А[1..6] виконується операція

S := S + Byte (A[i] >= A[i+1]) (Byte (True) = 1; Byte (False) = 0)

Початкове значення S дорівнює 0. Чому дорівнює кінцеве значення S, якщо вхідний масив було впорядковано за спаданням?

 

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) 5

2)  Не можна визначити

3) 6

4) 0

 

Завдання #29

Запитання:

Для кожної пари сусідніх елементів масиву А[1..6] виконується операція

S := S + Byte (A[i] >= A[i+1]) (Byte (True) = 1; Byte (False) = 0)

Початкове значення S дорівнює 0. Чому дорівнює кінцеве значення S, якщо вхідний масив не було впорядковано?

 

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) 5

2)  Не можна визначити

3) 6

4) 0

 

Завдання #30

Запитання:

Які існують порядки сортування масиву?

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) За зростанням

2) За прискоренням

3) За неспаданням

4) За спаданням

 

Завдання #31

Запитання:

Які значення властивостей задані для елемента StringGrid, зображеного на рисунку?

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) StringGrid1.RowCount = 4

2) StringGrid1.FixedRows = 1

3) StringGrid1.FixedCols = 0

4) StringGrid1.ColCount = 6

 

Завдання #32

Запитання:

Установіть правильний порядок операторів, що реалізують упорядкування масиву методом вибору максимального елемента.

 

Вкажіть послідовність всіх 5 варіантів відповіді:

__ For K := 10 downto 2 do

__ For i := 2 to K do

__ C := X[M]; X[M] := X[K]; X[K] := C; end;

__ If [Xi] > Max Then begin Max := X[i]; M := i; end;

__ begin M := 1; Max := X[1];

 

Завдання #33

Запитання:

Установіть правильний порядок операторів, що реалізують упорядкування масиву методом бульбашки.

 

Вкажіть послідовність всіх 5 варіантів відповіді:

__ Repeat Prap := False;

__ For i := 1 to 9 do

__ Until Prap = False

__ C := X[i]; X[i] := X[i+1]; X[i+1] := C; Prap := True end

__ If X[i] > X[i+1] Then begin

 

Завдання #34

Запитання:

Чому дорівнює A після виконання фрагмента програми:

var mas: array[1..10] of Real; A: Real;

begin

mas[1]:=14;

mas[5]:=3;

mas[9]:=8;

A:=(mas[9] – mas[1])*mas[5];

{…}

 

Запишіть число:

___________________________

 

Завдання #35

Запитання:

Який графічний метод використовують під час побудови гістограми?

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Pie

2) Rectangle

3) Polyline

4) TextOut

 

Завдання #36

Запитання:

Який графічний метод використовують під час побудови кругової діаграми?

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Pie

2) Rectangle

3) Polyline

4) LineTo

 

Завдання #37

Запитання:

Який графічний метод використовують під час побудови графіка?

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Pie

2) Rectangle

3) Polyline

4) LineTo

 

Завдання #38

Запитання:

Які з описаних масивів є масивами елементів керування?

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) lb: array[1..5] of String;

2) sh: array[1 .. 5] of Integer;

3) sh: array[1 .. 5] of TShape;

4) lb: array[1..5] of TLabel;

 

Завдання #39

Запитання:

Які елементи містить діаграма?

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) Область діаграми

2) Легенда

3) Малюнок

4) Осі діаграми

 

Завдання #40

Запитання:

Установіть відповідність між типами діаграм та їх призначенням.

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) Використовується для відображення відносного співвідношення між частинами цілого

2) Використовується для порівняння значень у визначений момент часу

3) Дозволяє графічно відображати залежність одного параметра від іншого

4) Використовується для порівняння змін протягом деякого періоду

 

__ Кругова

__ Графік

__ Гістограма

__ Лінійна

 

Завдання #41

Запитання:

Установіть відповідність між типами діаграм та їх зображеннями.

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1)

2)

3)

4)

 

__ Кругова

__ Графік

__ Гістограма

__ Лінійна

 

Завдання #42

Запитання:

Дано масив:

Визначте результат виконання фрагмента програми:

S := 0;

For i := 1 to 5 do If A[i] mod 3=0 Then S := S + A[i];

 

Запишіть число:

___________________________

 

Відповіді:

1) (1 б.) Правильні відповіді: 3;

2) (1 б.) Правильні відповіді: 4;

3) (1 б.) Правильні відповіді: 1;

4) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2;

5) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2;

6) (2 б.) Правильні відповіді:

2;

1;

3;

4;

7) (2 б.) Правильні відповіді:

4;

2;

1;

3;

8) (2 б.): Правильна відповідь: 27.;

9) (1 б.) Правильні відповіді: 1;

10) (1 б.) Правильні відповіді: 4;

11) (1 б.) Правильні відповіді: 3;

12) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 3;

13) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 4;

14) (2 б.): Правильна відповідь: 5.;

15) (1 б.) Правильні відповіді: 2;

16) (2 б.): Правильна відповідь: 29.;

17) (2 б.) Правильні відповіді:

2;

3;

4;

1;

18) (2 б.) Правильні відповіді:

4;

3;

2;

1;

19) (1 б.) Правильні відповіді: 1;

20) (1 б.) Правильні відповіді: 1;

21) (1 б.) Правильні відповіді: 2;

22) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 3;

23) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 4;

24) (2 б.) Правильні відповіді:

4;

3;

2;

1;

25) (2 б.) Правильні відповіді:

1;

3;

4;

2;

26) (2 б.): Правильна відповідь: 4.;

27) (1 б.) Правильні відповіді: 4;

28) (1 б.) Правильні відповіді: 1;

29) (1 б.) Правильні відповіді: 2;

30) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 3; 4;

31) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 3; 4;

32) (2 б.) Правильні відповіді:

1;

3;

5;

4;

2;

33) (2 б.) Правильні відповіді:

1;

2;

5;

4;

3;

34) (2 б.): Правильна відповідь: 18.;

35) (1 б.) Правильні відповіді: 2;

36) (1 б.) Правильні відповіді: 1;

37) (1 б.) Правильні відповіді: 4;

38) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 3;

39) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2; 4;

40) (2 б.) Правильні відповіді:

1;

3;

4;

2;

41) (2 б.) Правильні відповіді:

2;

4;

3;

1;

42) (2 б.): Правильна відповідь: 9.;