Конспект уроку Інформатика як наука та галузь діяльності людини 9 клас

Конспект уроку №1

Тестові завдання к уроку
Презентація Інформатика як наука та галузь діяльності людини

Урок 1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Поняття інформаційного суспільства. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність.

Цілі:

 • навчальна: сформувати уявлення про інформаційну технологію як сукупність методів роботи з інформацією;
 • розвивальна: розвивати світоглядні уявлення про роль інформаційних технологій у сучасному світі, логічне мислення, дослідницькі навички, інформаційну культуру учнів;
 • виховна: виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: браузер, пакет офісних програм.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

Повторення правил поведінки в кабінеті інформатики

Повторення техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне обговорення понять: апаратне забезпечення комп’ютера, програмне забезпечення комп’ютера.

ІІІ. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя. У сучасному світі розвиток інформаційних технологій відбувається надзвичайно бурхливо. Ваші батьки, наприклад, зростали в суспільстві, яке не мало мобільного зв’язку. А зараз важко уявити домівку без сучасного комп’ютера, Інтернету, мобільних телефонів тощо.

IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Робота з підручником: § 1.

V. Засвоєння нових знань, формування умінь

VІ. Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

 • Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 • Інструктаж учителя.

Підручник ст. 9

 • Практична робота за комп’ютерами.
 • Вправи для очей.

VIІ. Підбиття підсумків уроку

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 1 ст. 6-10

ІХ Оцінювання роботи учнів

Конспект уроку №2

Урок № 1              9 клас   (програма 2017 року)                ____________ (дата)

Тема: Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Поняття інформаційного суспільства. Інформаційні технології.

Мета:

Навчальна: сформувати уявлення  про інформаційні революції та етапи створення нових засобів і методів опрацювання даних; ознайомити учнів  з поняттями: інформаційне суспільство та його вимогами, сформувати поняття інформаційна культура, інформатична компетентність, інформатика, інформаційні технології,  розглянути правила техніки безпеки в кабінеті інформатики, основні напрями розвитку інформатики та етапи розвитку технологій;

Розвивальна:  розвивати світоглядні уявлення про роль інформаційних технологій у сучасному світі, логічне мислення, дослідницькі навички, інформаційну культуру учнів, навички роботи в мережі Інтернет;

Виховна: виховувати зосередженість, уважність та відповідальність, вміння активно сприймати новий матеріал;

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: мультимедійне обладнання, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, електронна версія підручника «Інформатика» 9 клас Н.В. Морзе, навчальна презентація;

Програмне забезпечення: браузер, пакет офісних програм.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

1)  Привітання із класом, перевірка присутніх

2)  Перевірка готовності учнів до уроку.

3)  Повторення правил з  безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення раніше вивченого матеріалу

 1. Пригадайте, що таке інформаційні процеси?
 2. Які пристрої використовуються для реалізації інформаційних процесів?
 3. Якими є правила використання програмного забезпечення?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми і мети уроку

У сучасному світі розвиток інформаційних технологій відбувається надзвичайно бурхливо. Ваші батьки, наприклад, зростали в суспільстві, яке не мало мобільного зв’язку. А зараз важко уявити домівку без сучасного комп’ютера, Інтернету, мобільних телефонів тощо. Тож сьогодні ми розпочнемо вивчати перший розділ Інформаційні технології у суспільстві.

Вправа «Мозковий штурм»

Що вам відомо про інформаційні революції, інформаційне суспільство, інформаційну культуру та  інформатичну компетентність?

Яку роль відіграють інформатика, як наука, інформаційні технології в житті сучасної людини?

Чи можете ви назвати основні напрями розвитку інформатики та етапи розвитку технологій?

На ці та інші запитання ми спробуємо дати відповідь, розглянувши тему нашого уроку  «Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Поняття інформаційного суспільства. Інформаційні технології.»

IV. Вивчення нового матеріалу

Вивчення нового матеріалу з використанням презентації.

Чому суспільство називають інформаційним?

Цивілізація в процесі свого розвитку пройшла кілька етапів, на кожному з яких рівень життєдіяльності як окремих людей, так і спільнот залежав від їх поінформованості та здатності ефективно опрацьовувати дані. Етапи створення нових засобів і методів опрацювання даних, що спричинили суттєві зміни в суспільстві — змінили спосіб виробництва, стиль життя, систему цінностей, називають інформаційними революціями. Інформаційні революції спричинили поетапний перехід від аграрного суспільства до  інформаційного, де інтелект і знання є засобом і продуктом виробництва.

Інформаційне суспільство – нова історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є інформаційні дані та знання.

Основні вимоги інформаційного суспільства XXI століття:

 • здатність до критичного мислення;
 • універсальні, системні знання;
 • ключові компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • здатність до прийняття рішень;
 • уміння управляти динамічними процесами;
 • уміння працювати в команді;
 • навички спілкування.

В інформаційному суспільстві набуття ключових базових знань і навичок, зокрема знання можливостей використання комп’ютерних систем і вміння використовувати їх на практиці, є запорукою успішності та творчої реалізації сучасної людини.

Інформаційна культура – уміння цілеспрямовано працювати з даними й використовувати інформаційно-комунікаційні технології, сучасні технічні засоби та методи їх отримання, опрацювання й передавання.

Інформаційна культура проявляється в людини:

 • в навичках використання технічних пристроїв (телефон, ПК, мережеві пристрої);
 • в здатності використовувати ІКТ у своїй діяльності;
 • в умінні отримувати дані з різних джерел;
 • в умінні подавати інформацію та ефективно її використовувати;
 • у знаннях аналітичних методів опрацювання даних;
 • в умінні працювати з повідомленнями різних видів.
 • умінні приймати колективне рішення, взаємодіяти з іншими людьми.

Інформатична компетентність – здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, оперувати даними на основі використання сучасних ІКТ.

Чим займається інформатика як наука та як галузь життєдіяльності людини?

Основною метою інформатики як науки є пошук нового знання в різних галузях людської діяльності за допомогою комп’ютерної техніки.

Інформатика – наука, що вивчає структуру й загальні властивості даних, методи і засоби їх створення, пошуку, збереження, опрацювання, передавання та використання в різних сферах людської діяльності.

Основні напрями розвитку інформатики:

 • теоретичний (покликаний розвивати загальні теорії пошуку, опрацювання та зберігання даних, виявлення закономірностей створення й перетворення даних та ін.);
 • технічний (розглядає автоматизовані системи опрацювання даних, створення нового покоління обчислювальної техніки, штучного інтелекту, роботів)
 • прикладний (створює бази знань, розробляє раціональні методи автоматизації виробництва, забезпечує запити інформаційного суспільства)

Які технології називають інформаційними?

Для ефективного опрацювання даних сучасного інформаційного середовища необхідні нові знання та вміння, опанування технологій.

Технологія – сукупність методів і засобів реалізації конкретного складного процесу шляхом поділу його на систему  послідовних взаємопов’язаних процедур та операцій для досягнення високої ефективності певного виду діяльності.

Інформаційна технологія (ІТ) – сукупність методів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження й використання різноманітних даних задля потреб та інтересів користувачів. ІТ являє собою сукупність чітких цілеспрямованих дій щодо опрацювання даних за допомогою ПК.

Інформаційні технології відповідно до методів та засобів опрацювання даних:

 • глобальні – технології, які включають моделі, методи, засоби використання даних у суспільстві;
 • базові – технології орієнтовані на конкретну галузь використання;
 • конкретні – технології, які опрацьовують дані в процесі виконання завдань.

Інформаційні технології відповідно до предметних галузей: технології зі сферою використання в бухгалтерському обліку, банківській та податковій діяльності, тощо.

Інформаційні технології опрацювання відповідно до типів даних:

 • дані за допомогою алгоритмічних мов, табличних процесорів, систем управління базами даних;
 • текстів за допомогою текстового процесора;
 • графічних зображень за допомогою графічних редакторів;
 • знань за допомогою експертних систем;
 • об’єктів реального світу за допомогою технологій мультимедіа.

Етапи інформаційних технологій

V. Закріплення вивченого матеріалу

Робота за комп’ютером

Вправа 1 с. 10 Віртуальна виставка

Завдання. Визначте, як інформаційні технології змінили роботу бібліотеки на прикладі віртуальної виставки Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

VI. Підбиття підсумків уроку.

Обговорення розглянутої теми, поставлених на початку уроку запитань

VІІ. Домашнє завдання

 Опрацювати параграф  1 с. 6-10, вивчити основні поняття з теми, підготувати повідомлення про інформаційні процеси та системи; авторське право та інтелектуальну власність.