Посадова інструкція лаборанта НКК

_____________________________

(повна назва навчального закладу)

Затверджую

Директор

_________________________________

(П.І.Б.)

Наказ №________ від ________ 200__ р.

Посадова інструкція
лаборанта НКК / кабінету Інформатики

 І. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на ос­нові тарифно-кваліфікаційної характеристики ла­боранта, затвердженої керівником закладу.

1.2. Лаборант НКК призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. Лаборант НКК повинен мати середню професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи початкову професійну освіту, спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи за цим профілем не менше ніж 2 роки.

Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу роботи, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повно­му обсязі покладені на неї посадові обов’язки, як виняток, може бути призначена на посаду лабо­ранта НКК.

1.3. Лаборант НКК підпорядковується безпосеред­ньо вчителю, який виконує обов’язки завідувача НКК, в разі обслуговування декількох кабі­нетів — заступнику директора школи з навчаль­но-виховної роботи.

1.4. У своїй діяльності лаборант НКК керується по­становами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи НКК, відповідними стандартами і технічни­ми вимогами, правилами експлуатації лабораторного обладнання і контрольно-вимірної апарату­ри; правилами експлуатації обчислювальної тех­ніки; правилами і нормами охорони праці, тех­ніки безпеки, виробничої санітарії та протипо­жежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією посадовою інструкцією.

2. Функції

Основним завданням лаборанта НКК є надання до­помоги вчителю (вчителям) в організації і прове­денні навчальних занять, обслуговуванні та підтри­муванні у робочому стані обладнання навчальних кабінетів.

3. Посадові обов’язки

Лаборант НКК виконує такі посадові обов’язки:

3.1.Слідкує за справністю лабораторного об­ладнання, здійснює його ремонт.

3.2.Готує обладнання (прилади, апаратуру, технічні засоби навчання) до проведення експе­риментів, здійснює його перевірку і просте регу­лювання згідно з розробленими інструкціями та іншою документацією.

3.3. Здійснює відповідно до вказівок учителів, завідувача кабінету й розкладу занять необхідні підготовчі та допоміжні операції для проведення лабораторних, практичних і демонстраційних робіт.

3.4. Забезпечує учнів під час виконання лабораторних і практичних робіт необхідними для їх проведення обладнаннями, матеріалами, реактивами тощо.

3.5. Виконує різноманітні обчислювальні й графічні роботи, пов’язані з навчальними занят­тями, які проводяться.

3.6. Веде облік витрачених матеріалів, скла­дає звітність відповідно до встановленої форми.

3.7. Розмножує за вказівкою завідувача кабінету дидактичні матеріали.

3.8. Належним чином упорядковує обладнан­ня після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт; в разі потреби миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації.

3.9. Суворо дотримується правил техніки без­пеки, охорони праці, виробничої санітарії та по­жежної безпеки.

3.10. Турбується про розширення матеріаль­ної бази кабінету, складає за дорученням за­відувача кабінету заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв’язки з навчальними ко­лекторами, фільмотеками та іншими подібними організаціями.

3.11. Виконує доручення директора закладу щодо підготовки відповідних документів.

4. Права

Лаборант НКК має право:

4.1. Забороняти користуватися несправним об­ладнанням (приладами, інструментами, технічни­ми засобами тощо). ,

4.2. Відразу ж забороняти дії, що спричиня­ють явні порушення правил техніки безпеки, охо­рони праці, виробничої санітарії і пожежної без­пеки під час користування обладнанням і мате­ріалами, закріпленими за кабінетом.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, за­конних розпоряджень адміністрації і педагогіч­них працівників школи, а також посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодав­ством.

5.2. За завдані школі чи учасникам навчально­го процесу у зв’язку з виконанням (невиконан­ням) своїх посадових обов’язків збитки лаборант несе відповідальність у порядку і в межах , визначених трудовим і / чи цивільним законодавством

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Лаборант НКК :

6.1.Працює у режимі ненормованого робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. У період канікул, який не збігається з відпусткою, виконує господарські та інші робо­ти відповідно до розпоряджень директора шко­ли чи його заступника з навчально-виховної ро­боти.

6.3. Проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідувача відповідно­го кабінету чи заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

6.4. Працює в тісній взаємодії з учителями відповідних предметів.

Заступник директора ______________ ____________________

(підпис) (ПІБ)

Отримав інструкцію _______________ _____________________

(підпис) (ПІБ)

«____»_____________________20_ р.