Посадова інструкція завідуючого (викладача) кабінетом Інформатики

Посадова інструкція №__

завідуючого (викладача) КІІКТ

________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У своїй роботі керується такими нормативними документами:

Конституція України, законами України  “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР  ”Про освіту”, ”Про мови”, ”Про загальну середню освіту”, “Про охорону праці”, іншими урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти України, органів виконавчої влади, директора  школи, заступника директора.

1.2.Завідувач  КІІКТ призначається  наказом директора навчального закладу з числа вчителів, які мають відповідну освіту і проводять заняття у КІІКТ.

1.3.При призначенні на посаду завідувач КІІКТ повинен мати відповідну фахову освіту, стаж роботи не менше 3-х років .

1.4.Завідувач КІІКТ підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.5.Завідувачу  КІІКТ безпосередньо підпорядковується лаборант.

1.6.Завідувач КІІКТ  звільняється з посади директором навчального закладу.

ІІ ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності завідувача КІІКТ  є:

2.1.    Навчання і виховання учнів з врахуванням специфіки навчального
предмета і віку школярів.

 • Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної куль­тури, свідомого вибору ними професії та готовності до функціонування в ринкових умовах.
 • Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.
 • Доступність до навчальних матеріалів  з усіх предметів  через глобальну мережу Інтернет .

 ІІІ ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

 До обов’язків завідувача  КІІКТ входять:

– складання перспективного і річного плану роботи кабінету;

– забезпечення умов для проведення уроків і позаурочної роботи;

– систематичне поновлення та вдосконалення матеріальної бази кабінету, її поповнення традиційними та сучасними засобами навчання;

– складання і ведення тематичних картотек засобів навчання та навчального обладнання;

– проведення консультацій для вчителів щодо викладання предмету з використанням сучасних засобів навчання та пропаганди передового педагогічного досвіду вчителів;

– забезпечення дотримання в кабінеті правил поведінки, чистоти, порядку, правил безпечної експлуатації електротехнічного і іншого обладнання, дотримання правил протипожежної безпеки;

– систематичне ведення інвентарної , матеріальної книги , книги обліку  стану навчально-методичного забезпечення, книги обліку програмного забезпечення, книг обліку  використання мультимедійного  та комп’ютерного класу із занесенням до них відповідних змін ,  нові надходження, витрати й списання матеріальних цінностей;

– керування роботою лаборанта і контроль за нею, надання йому практичної допомоги, сприяння підвищенню його кваліфікації.

–  готує учні до участі у конкурсах,  учнівських олімпіадах;

–  контролює роботу мережі Інтернет;

–  відповідає за вчасне  отримання та відправлення електронної пошти;

–  створює та постійно оновлює шкільний веб-сайт;

– своєчасно подає  у відділ освіти  інформації , звіти щодо роботи  комп’ютерного класу;

–  організовує вивчення учнями правил охорони праці.

–  здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

 • організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність за збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету;
 • розробляє і періодично переглядає (не менш як 1 раз у 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
 • контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;
 • проводить чи організовує проведення іншими педагогами інструктажу з охорони праці учнів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного взірця;

–      не допускає проведення занять, пов’язаних з небезпекою для життя і
здоров’я учнів і працівників школи з повідомленням про це заступника директора
з навчально-виховної роботи;

– вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.

–  проводить навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників закладу;

–  організовує безперервне удосконалення фахової освіти , кваліфікації педагогічних, керівних кадрів за програмами «Інтел», «Партнерство у навчанні» та інших форм роботи;

–  надає допомогу вчителям у використанні інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання за допомогою комп’ютерної техніки, програм та Інтернету, впровадження мультимедійних засобів навчання у навчально-виховному процесі;

–  створює електронну систему щодо накопичення та зберігання документації навчально-методичного центру, забезпечення доступу педагогів до ресурсу бібліотеки;

–  сприяє створенню шкільної  бази навчально-методичних матеріалів нового покоління, сприяє створенню та постійному поповненню шкільної  медіатеки;

 ІV ПРАВА

Завідувач  КІІКТ має право:

 • на здорові безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
 • застосовувати регламентовану перерву залежно від категорії та групи робіт;
 • на соціальний та правовий захист відповідно до його статусу;
 • на оплату праці залежно від посади, кваліфікаційної категорії, яка йому присвоєна, якості, досвіду та стажу роботи;
 • брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;
 • вносити пропозиції з питань поліпшення системи роботи та діяльності НКК в межах своєї компетентності;

 V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Завідувач  КІІКТ несе відповідальність за :

 • якість роботи щодо розвитку та збереження  матеріальних цінностей кабінету інформатики та  інформаційно-комунікаційних технологій;
 • підвищення науково-методичного рівня і професійної майстерності при викладанні предмету;
 • об”єктивність, достовірність та відповідальність вимогам службового діловодства усіх матеріалів та документів, які веде;
 • збереження документів, які веде;
 • виконання  правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • дотримання вимог безпеки праці на своєму робочому місці.

VI ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Завідувач  КІІКТ взаємодіє :

 • з усіма підрозділами закладу ;
 • з усіма підрозділами та працівниками відділу освіти.